(Yellow Oscar - Short Documentary - 2013)

High Power

Scorching rage of nuclear affected people

                                                                                                   Cast and Crew


                                                          Cinematography : Akshay Bagul, Santosh Chaudhari

                                                           Narration : Vikram Gokhale, Ila Bhate (Marathi)

                                                                                               Tom Alter, Shivani Tibrewal (English)

                                                                                    Lyric, Music, Vocal : Amey Gawand

                                                                                             Sound : Darshit Modi

                                                                             Script, Editing, Direction : Pradeep Indulkar  

Contributor 

Chandrasen Arekar 

Pandurang Tamore 

Vilas Tamore 

Durga Arekar 

Anusaya Patil 

Rohidas Pagdhare 

Sulochana Meher 

Faiyyaz Shaikh 

Bhatat Tamore

Ujvala Arekar 

Sharadachandra Tamore 

Kashinath Arekar 

Kiran Meher 

Rohidas Tamore 

Devidas Parat 

Vimal Arekar 

Bhushan Tamore

Suchita Bhoir 

Ashok More 

Manoj Arekar 

Chitra Arekar 

Subhash Mhatre 

Santosh Mhatre 

Dhanabai 

Dr. Sonia Save 

Pradeep Indulkar 

Revati Mukharji 


Title Animation 

Unmesh Desai


End Scroll

Rahul A. Powale


Assistant Editing 

Vipul Khochikar

Ritesh Dasari


Dubbing Artist 

Hemant Bhalekar 


Guitar 

Parag Bhoi 

Dr. Ajit Gore 

Ajinkya Jadhav

Parth Mahajan


Tabala

Shrikant Buwa


Sound Recording 

Dipesh Patil 

Sameer Pakhale 

Dasharath Kapare